Verdens første pullertsystem til broer og andre smalle veje

Posted

Verdens første pullertsystem til broer og andre smalle veje

Et innovativt brobeskyttelsessystem, som kan modstå en 7,5 tons lastbil med 48 km i timen, er nu tilgængelig til at beskytte fodgængere mod påkørsler af køretøjer.


BESKYTTELSE AF OFFENTLIGHEDEN

Broer kan være svære at færdselssikre, fordi konstruktionen sjældent tillader montering af pullerter i en tilstrækkelig dybde. Buede forløb kan også være en udfordring, ligesom den ofte manglende eller beskedne adskillelse af trafikarterne (gående, cyklister og køretøjer). Men det er der råd for med det nye system.

NYT BESKYTTELSESSYSTEM

Beskyttelsessystemet er udviklet af ATG Access, der producerer vejspærringer, pullerter og køretøjsbarrierer, og er det første af sin art. Det nye brobeskyttelsessystem gør det muligt at opsætte pullerter i en nyt, superlavt fundament, hvilket gør det unikt egnet til brobeskyttelse eller andre lignede smalle veje.


Robert Ball, Engineering Director head of R&D hos ATG Access, forklarer: "Pullerter er den ideelle sikkerhedsløsning til fortove på broerne, da de sikrer, at fodgængere ikke er fanget bag en kontinuerlig barriere. De eksisterende permanente pullertsystemer er imidlertid ikke egnede til brug på broer, da deres fundering ikke er tilstrækkelig lav.”

FUNDAMENTDYBDE 40 MM

Det nye brobeskyttelsessystem har en fundamentdybde på kun 40 mm, hvilket betyder, at kun minimal udgravning er påkrævet, og broens strukturelle integritet opretholdes. Lave omkostninger og hurtig installation gør også systemet attraktivt. Systemet er blevet testet med succes til både IWA 14 og PAS 68 standarder og stopper en 7,5 tons lastbil med 48 km i timen med 0,4 m penetration.

UNIVERSELLE KOMBINATIONSMULIGHEDER

Systemet blev testet med ATG Access 's Westminster High Security pullert, men fundament og sokkel kan også bruges sammen med andre typer og former for pullerter, der passer til de individuelle sikkerheds- og æstetiske krav.


Henrik Færch, direktør hos Damasec, der er eneforhandler af beskyttelsessystemet i Danmark, slutter: ”Dette brobeskyttelsessystem er ideelt i lande med mange broer, hvor der ikke har været nogle løsninger før. Selv med den lave fundamentdybde ydes der samme beskyttelsesniveau som ved pullerter på landjorden. Det understreges også af den dobbelte certificering. Hos Damasec hjælper vi med holistiske løsninger med forskellige typer af pullerter til en samlet beskyttelsesløsninger på broer, vejen til broen og langs efterfølgende fortov.”

 

Læs mere om brobeskyttelsessystemet

THE WORLD'S FIRST PULLER SYSTEM FOR BRIDGES AND OTHER SMALL ROADS
An innovative bridge protection system that can withstand a 7.5-tonne truck at 48 km / h is now available to protect pedestrians from vehicle collisions.

PROTECTION OF THE PUBLIC
Bridges can be difficult to keep safe, because the design rarely allows the installation of bollards at a sufficient depth. Curved paths can also be a challenge, as is the often lacking or modest separation of traffic types (pedestrians, cyclists and vehicles). But the new system can afford this.


NEW PROTECTION SYSTEM
The protection system is developed by ATG Access, which produces roadblocks, bollards and vehicle barriers, and is the first of its kind. The new bridge protection system makes it possible to install bollards in a new, super low foundation, making it uniquely suitable for bridge protection or other similar narrow roads.

Robert Ball, Engineering Director head of R&D at ATG Access, explains: "Pullerter is the ideal security solution for sidewalks on the bridges as it ensures that pedestrians are not trapped behind a continuous barrier. However, the existing permanent bumper systems are not suitable for use on bridges, as their foundations are not sufficiently low."


FOUNDATION DEPTH 40 MM
The new bridge protection system has a foundation depth of only 40 mm, which means that only minimal excavation is required and the structural integrity of the bridge is maintained. Low costs and quick installation also make the system attractive. The system has been successfully tested to both IWA 14 and PAS 68 standards and stops a 7.5 ton truck at 48 km per hour with 0.4 m penetration.


UNIVERSAL COMBINATION OPPORTUNITIES
The system was tested with ATG Access's Westminster High Security bollard, but the foundation and pedestal can also be used with other types and forms of bollards to suit individual security and aesthetic requirements.


Henrik Færch, CEO at Damasec, who is the exclusive distributor of the protection system in Denmark, concludes: “This bridge protection system is ideal in countries with many bridges where there have been no solutions before. Even with the low foundation depth, the same level of protection is provided as for bollards on land. It is also emphasized by the double certification. At Damasec we help with holistic solutions with different types of bollards for a total protection solutions on bridges, the road to the bridge and along subsequent pavements. ”

#damasec #hvm #bridgeprotectionsystem #brobeskyttelse #sikkerhed #tryghed #beskyttelse